A Képmás 2002 Kft. Webes Adatkezelési Szabályzata és Adatkezelési Szabályzata Előfizetők részére, valamint Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére | Képmás Magazin

A Képmás 2002 Kft. Webes Adatkezelési Szabályzata és Adatkezelési Szabályzata Előfizetők részére, valamint Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére

A Képmás 2002 Kft.
Webes Adatkezelési Szabályzata 

2016. június 1.

1.    Bevezetés
A Képmás 2002 Kft. (a továbbiakban „Képmás”) elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, és szavatolja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésének biztonságát. A Képmás mint adatkezelő a tudomány és a technika állása szerint lehető legkorszerűbb biztonsági intézkedésekkel védi előfizetői személyes adatait és azokat külső harmadik személynek csak olyan esetben adja át, amennyiben külön erre rendelkezik kifejezett hozzájárulással (kéréssel) az érintettől.

Jelen Adatkezelési Szabályzat Előfizetők részére (a továbbiakban „Adatkezelési Szabályzat") szabályozza a weblapjához illetve elektronikus szolgáltatásaihoz (pl. hírlevél) kapcsolódóan kezelt személyes adatok kezelésének a rendjét és feltételeit. 

A Képmás mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Szabályzat  tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó bármely tevékenysége megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

A Képmás az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és önként betart. A Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései kapcsolatos hatályos magyar és európai jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló  2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, és kötelezettséget vállal arra, hogy jogszabálymódosítás esetén, vagy a hatóság felszólítására haladéktalanul módosítja a szabályzatot. Változás esetén az új szabályzat elfogadása az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás első használatakor történik meg.  

2.    Értelmező rendelkezések
A jelen Adatvédelmi Szabályzatban nagy betűvel írt szavak és kifejezések a jelen szabályzatban, az Előfizetői ÁFSZ-ben, illetőleg az Infotv-ben szereplő jelentéssel bírnak. Amennyiben valamely kifejezés jelentésével nincs teljesen tisztában, forduljon bátran adatvédelmi felelősünkhöz az adatvedelem@kepmas.hu e-mail címen. Adatvédelmi felelősünk írásban és ingyenesen válaszol bármely kérdésére és felvetésére. (Az ugyanarról a címről érkező  ismételten feltett kérdésekre a válaszadás nem kötelező).
 
3.    Jogalapok és Alapelvek a Képmás adatkezelése során
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt adatok esetében az adatkezelés célja marketing, ennek megfelelően kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
Kizárólag  olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. . 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 
b) pontosak, teljesek 
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

4. Egyes adatkezelések
4.1  A Weboldal látogatói
1.   A kepmas.hu honlap látogatóinak adatai
A honlap látogatása során a Szolgáltató nem rögzít személyes adatot.

A www.kepmas.hu weblapon elérhető portál html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatója az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. 
Elérhetőségeik: Civil Partner Kft.; Székhely: 1112 Budapest, Vadon u. 28. Cégjegyzékszám: 01-09-700351, Skycentrum Bt.; Székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3. Cégjegyzékszám: 01-06-744571 
A szolgáltató illetve a megjelölt külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütikről és webjelzőkről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.kepmas.hu/cookie 
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

4.2. Hírlevelek
Amennyiben az Előfizető a regisztrációkor vagy az előfizetés során, illetve azt követően valamely promóciós akció keretében hozzájárult ahhoz, hogy részére a Szolgáltató az akciós ajánlatokat küldjön, a hozzájárulás visszavonását, illetve a regisztráció törlését az Impresszumban megadott elérhetőségeken kérheti.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

5. Személyes Adatok kiadása
A Szolgáltató harmadik személy részére nem ad ki személyes adatot.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Amennyiben jogerős hatósági vagy bírósági döntés kötelezi a Szolgáltatót, abban az esetekben az adat kiadására a Szolgáltató köteles, azonban ebben az esetben is kizárólag a meghatározott hatóság bíróság részére, a személyes adat jellegének feltüntetésével adja át az adatokat.

6.    A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint adatfeldolgozói székhelyein találhatók meg (lásd lentebb). 
A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

7.    Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei
Mindenkori adatfeldolgozói listánk az alábbi linkre kattintva érhető el:

8.    Jogorvoslati lehetőségek
Tájékoztatás
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére a Szolgáltató mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.
8.2 Tiltakozás, helyesbítés  és törlés
A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
A Szolgáltató a személyes adatot külön értesítés nélkül törli, ha kezelése gyaníthatóan jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Tiltakozás esetén a Szolgáltató– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal kérjük forduljon adatvédelmi felelősünkhöz az adatvedelem@kepmas.hu címen vagy közvetlenül az illetékes hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 
1530  Budapest, Pf.: 5.
cím:
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
URL
http://naih.hu

A Képmás 2002 Kft.
Adatkezelési Szabályzata Előfizetők részére

2016. június 1.

1.    Bevezetés

A Képmás 2002 Kft. (a továbbiakban „Kiadó”) elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, és szavatolja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésének biztonságát. A Kiadó, mint adatkezelő, a tudomány és a technika állása szerint lehető legkorszerűbb biztonsági intézkedésekkel védi előfizetői személyes adatait és azokat külső harmadik személynek csak olyan esetben adja át, amennyiben külön erre rendelkezik kifejezett hozzájárulással (kéréssel) az Előfizetőtől.

Jelen Adatkezelési Szabályzat Előfizetők részére (a továbbiakban „Adatkezelési Szabályzat") szabályozza a Kiadó, mint adatkezelő által kiadott Képmás családmagazin előfizetéséhez, illetve megrendeléséhez kapcsolódóan kezelt személyes adatok kezelésének a rendjét és feltételeit. 

A Kiadó, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetéshez kapcsolódó bármely tevékenységével kapcsolatos tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

A Kiadó az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és önként betart. A Kiadó szavatolja, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései összhangban állnak a kapcsolatos hatályos magyar és európai jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) tartalmával.

A jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag a Képmás 2002 Kft. mint adatkezelő előfizetőkkel szembeni adatkezelésekre vonatkozik. Amennyiben hírlevelünk olvasója, de jelenleg nem előfizetőnk, külön szabályzat tartalmazza az adatkezelési feltételeket, jogosultságokat és kötelezettségeket. A Kiadó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására.

2.    Értelmező rendelkezések
A jelen Adatvédelmi Szabályzatban nagybetűvel írt szavak és kifejezések a jelen szabályzatban, az Előfizetői Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban „ÁSZF”), illetőleg az Infotv-ben szereplő jelentéssel bírnak. Amennyiben valamely kifejezés jelentésével nincs teljesen tisztában, forduljon bátran adatvédelmi felelősünkhöz az adatvedelem@kepmas.hu e-mail címen. Adatvédelmi felelősünk írásban és ingyenesen válaszol bármely, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésére és felvetésére. (Az ugyanarról a címről érkező ismételten feltett kérdésekre a válaszadás nem kötelező).

3.    Jogalapok és Alapelvek a Kiadó adatkezelése során
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy adatának kezelését a Kiadó kizárja.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt adatok esetében az adatkezelés célja az előfizetői szolgáltatás teljesítése, így az adatkezelés jogalapját az ügyfélkapcsolat adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapja minden olyan jogszabály, amely az ügyfélminőséget és a hozzá kapcsolódó személyes adatok kezelését érinti (például: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. tv. (Ptk.), a Számvitelről szóló 2000. Évi C. Tv. (Számviteli törvény).
Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. E törvényi elvárásoknak megfelelően az előfizetésre vonatkozó adatokat az előfizetés kiegyenlítését követően, a Számviteli törvényben meghatározottakon túli adatok kivételével töröljük. A megszűnt előfizetések tekintetében a Kiadó kizárólag az előfizetés tényét tartja nyilván, azonban a hozzá kapcsolódó személyes adatokat (pl. Kapcsolattartási adatok, cím), a megszűnést követő egy éven túl, törli. Amennyiben az előfizetőnek tartozása áll fenn a kiadóval szemben, a tartozás kiegyenlítéséig nem kerül sor a követelés érvényesítéséhez szükséges személyes adatok törlésére. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Kiadó jogos érdekeinek az érvényesítése. 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 
b) pontosak, teljesek 
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

4.    Egyes adatkezelések
   4.1. Képmás magazin előfizetés, elektronikus regisztráció, előfizetés ajándékozása
Az Előfizetők adatainak kezelése során az adatkezelés célja: előfizetői szerződések megkötése, nyomon követése, a megrendelt Kiadványok kézbesítése, a megrendelések teljesítése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, reklamációkezelés, akciós ajánlat küldése, piackutatás. 
Az adtakezelés jogalapja: jogszabály (lásd fentebb), önkéntes hozzájárulás
A kezelt adatok köre: nem, személynév illetve cégnév, cégeknél szervezeti forma és kapcsolattartó neve, számlázási adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, email cím, telefonszám, mobilszám), kézbesítési adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, e-mail cím, telefonszám, mobilszám), regisztrált felhasználók esetén felhasználói név, jelszó, az előfizetéssel és a teljesítéssel kapcsolatos egyéb adatok. Az adatkezelés időtartama: az utolsó előfizetési időszak lejártától számított 1 év*.
*Lásd: Előfizetési Általános Szerződési Feltételek 
Amennyiben más részére fizeti elő a magazint (lásd ÁSZF), a megajándékozott személy adatait előfizetőként bocsátja a rendelkezésünkre. Kérjük, ezt csak abban az esetben tegye, ha a megajándékozott nem tiltakozik, a tiltakozás esetén azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a megajándékozottnak nem kelljen külön utánajárnia az adatok törlése iránt.
Amennyiben Ön az előfizetést ajándékba kapta (azaz Ön az előfizetés Címzettje), kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az alábbi címen, amennyiben az ajándékot visszautasítja, és nem szeretné igénybe venni a szolgáltatást. Amennyiben nem jelzi külön, akkor az ajándék visszautasítását diszkréten kezeljük, és az előfizetőt (megajándékozó) nem értesítjük. A Címzettek egyebekben az Előfizetőkkel azonos státuszba kerülnek, személyes adatik kezelésénél Előfizetői Adatbázisunkba kerülnek. 
Adatfeldolgozók: lásd lentebb
Amennyiben a felhasználó a regisztrációkor hozzájárult ahhoz, hogy részére a Kiadó direkt marketing üzeneteket küldjön, a hozzájárulás visszavonását az Impresszumban megadott elérhetőségeken kérheti.

   4.2. Hírlevelek
Amennyiben az Előfizető a regisztrációkor vagy az előfizetés során, illetve azt követően valamely promóciós akció keretében hozzájárult ahhoz, hogy részére a Kiadó az akciós ajánlatokat küldjön, a hozzájárulás visszavonását, illetve a regisztráció törlését az Impresszumban megadott elérhetőségeken kérheti.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

   4.3. Lemondott Előfizetői Adatbázis
Az adatkezelés célja: előfizetői szerződések nyomon követése, kapcsolatfelvétel, panaszkezelés, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, akciós ajánlat küldése, piackutatás.
Az adatkezelés jogalapja: kizárólag az érintett hozzájárulása vagy a Kiadó jogos érdeke.
A kezelt adatok köre: személynév illetve cégnév, cégeknél szervezeti forma és kapcsolattartó neve, számlázási adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, email cím, telefonszám, mobilszám), kézbesítési adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, e-mail cím, telefonszám, mobilszám), bankszámlaszám, marketing hozzájárulás, megrendeléssel, fizetéssel, kézbesítéssel kapcsolatos ügyfélkezelési adatok, ügyfél-történet. 

   4.4. Ügyféllevelezések, Panaszok
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel. Ez esetben a hozzájárulás jogalapja önkéntes kapcsolatfelvétel

5.     Személyes Adatok kiadása
A Kiadó harmadik személy részére nem ad ki személyes adatot.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 
A Kiadó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Amennyiben jogerős hatósági vagy bírósági döntés kötelezi a Kiadót, abban az esetekben az adat kiadására a Kiadó köteles, azonban ebben az esetben is kizárólag a meghatározott hatóság bíróság részére, a személyes adat jellegének feltüntetésével adja át az adatokat.

6.    A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Kiadó számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint adatfeldolgozói székhelyein találhatók meg (lásd lentebb). 
A Kiadó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
A Kiadó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
A Kiadó az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Kiadó és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

7.    Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei
a) Magyar Posta Zrt által a lapterjesztési szolgáltatásba bevont közreműködők listája:
https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_Lapterjesztes_kozr...
b) Civil Partner Kft.; Székhely: 1112 Budapest, Vadon u. 28. Cégjegyzékszám: 01-09-700351 (technikai háttér biztosítása: adatbázis-kezelő rendszer üzemeltetése)
c) Skycentrum Bt.; Székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3. Cégjegyzékszám: 01-06-744571 (technikai háttér biztosítása: adatbázis-kezelő rendszer üzemeltetése, szerverszolgáltatás)
d) Barion Payment Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192 (online bankkártyás és „Barion e-pénz” fizetési megoldás biztosítása; bankkártya adatai a Kiadóhoz nem jutnak el)
 
8.    Jogorvoslati lehetőségek
8.1. Tájékoztatás
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére a Kiadó, mint adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Kiadó költségtérítést állapít meg.

8.2. Tiltakozás, helyesbítés és törlés
A Kiadó az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
A Kiadó a személyes adatot külön értesítés nélkül törli, ha kezelése gyaníthatóan jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
A Kiadó a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Tiltakozás esetén a Kiadó– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Kiadó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslattal kapcsolatos kéréssel, panasszal kérjük, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz az adatvedelem@kepmas.hu címen vagy közvetlenül az illetékes hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 
1530  Budapest, Pf.: 5.
cím:
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
URL:
http://naih.hu

 

A Képmás 2002 Kft.
Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére

 
1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF") szabályozzák a Kiadó által kiadott Képmás családmagazin előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett időszaki kiadvány Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Képmás 2002 Kft. (a továbbiakban „Kiadó”) és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. 

2. Fogalom meghatározások

A Kiadó cégneve: Képmás 2002 Kft.
Székhelye: 1012 Budapest, Logodi u. 44/D.
Szolgáltatás jelenti a Kiadó Képmás családmagazin c. kiadványának a kiadását, kinyomtatását, illetve a Terjesztő által kiszállított kiadványnak Magyarország területén való előfizetéses terjesztését, azaz az Előfizető részére történő kézbesítését, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. 
Előfizető az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi, vagy megrendeli más harmadik személy (előfizető) számára.
Előfizetés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott Képmás családmagazin c. kiadványnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelését szóban vagy írásban, ideértve az internetes felületen történő megrendelést is (előfizetési szerződés érvényes létrejötte), illetve azt követően az előfizetési díj megfizetését (előfizetési szerződés hatályba lépése) ha az beazonosítható időszakra vonatkozó, beazonosítható kiadványra vonatkozik (ráutaló magatartással létrejött Előfizetés). Előfizetőnek minősül az is, ha egy természetes vagy jogi személy más harmadik személy részére, ajándékozási céllal rendeli meg a Képmás családmagazin kiadványát.
Címzett jelenti azt a kedvezményezett természetes vagy jogi személyt, akinek a részére az időszaki kiadványt kézbesíteni kell, akár azonos az Előfizető (megrendelő) személyével, akár olyan harmadik személy, aki más személytől kapta ajándékba az előfizetést. 

3. Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja. Azaz az időszaki kiadványt a Kiadónál szóban, vagy írásban, vagy valamilyen ráutaló cselekedettel (például nyereményjátékban való részvétellel, harmadik személytől kapott ajándék elfogadásával) megrendeli. Ez akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó számláján jóváírásra kerül vagy amennyiben az Előfizető nem azonos a Címzettel, amennyiben az ajándékot a Címzett elfogadja. 

3.2 A Megrendelés történhet szóban a Kiadó képviselőinél, a Kiadó előfizetői kuponjának kitöltésével, illetve a jelen ÁSZF 3.3 pontjában foglaltak szerinti Megrendelés előterjesztésével levélben, faxon, elektronikus levélben, a Kiadó weboldalán, vagy telefonon keresztül, az alábbi módokon: 
- személyesen, szóban vagy papír alapon a Képmás 2002 Kft-nél, cím: 1012 Budapest, Logodi u. 44/D.
- Interneten keresztül a Képmás családmagazin weblapján: www.kepmas.hu 
- e-mail-en az elofizetes@kepmas.hu vagy a szerkesztoseg@kepmas.hu címen
- telefonon a 06/1-365-1414-es számon
- faxon 06/1-365-1415-ös fax számon
- levélben Képmás családmagazin címén: 1253 Budapest, Pf.: 99

3.3 A Megrendelésnek tartalmaznia kell 
a.  Az újság nevét
b. A megrendelt darabszámot
c. Az Előfizető nevét, vagy megjelölését (név vagy cégnév,) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését)
d. A Címzett nevét (megjelölését) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését)
e. Az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF 5.1 pontja szerint
f. Előfizetési periodikát (egy év) – Külön egyeztetéssel lehet fél-, és negyedéves
e. Papír alapú (személyesen a Kiadó munkatársának átadott, vagy levélben megküldött) vagy faxon történő megrendelés esetén az Előfizető aláírását
Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

3.4 A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, a következő módok egyikén:
a.) Személyesen a Kiadónál vagy a Kiadó munkatársainál történő megrendelés esetén szóban történik a visszaigazolás, készpénzes fizetés esetén nyugta azonnali kiállításával és átadásával Előfizetőnek.
b.) Írásban történő megrendelés esetén (ide értve az internetes felületen és az elektronikus levélben történő megrendelést is) írásban történik a visszaigazolás az alábbiak szerint (az Előfizető arra vonatkozó választása szerint, hogy milyen módon kívánja befizetni az előfizetési díjat):
- bankkártyával történő, a megrendeléssel egyidejű sikeres fizetés esetén azonnali számlakiállítással és megküldéssel (A Kiadó elektronikus számlát küld Előfizetőnek. A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai a Kiadóhoz nem jutnak el.)
- banki átutalás választása esetén díjbekérő (Pro-forma számla) megküldésével
- postai csekk (készpénz-átutalási megbízás) választása esetén, postai csekk megküldésével.    

3.5 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket a kiadónak 06/1-365-1414-es számon haladéktalanul bejelenteni (a vonatkozó telefonszám a visszaigazoláson is feltüntetésre kerül). Amennyiben az Előfizető a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel a megrendelttől eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. 

3.6 Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön, de akkor lép hatályba, hogy ha az első időszakra vonatkozó előfizetési díj jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, vagy a Kiadó részére készpénzben megfizetésre kerül. 

3.7. A Kiadó az előfizetett időszaki kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint - Terjesztő igénybevételével - kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre.
A Kiadó címzett hírlapküldeményként kézbesítendő kiadványa tekintetében Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett hírlapküldemény az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre. 

3.8 Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 7. napon válik hatályossá és ezen időpontot követően történik a kézbesítés a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (különösen: nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel. 

3.9 Az Előfizető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó 

- az Előfizető vagy a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Terjesztő részére adatfeldolgozásra továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően a Terjesztő, mint adatfeldolgozó elektronikus formában is rögzítse, feldolgozza, csoportosítsa, karbantartsa. 
- Jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítése, a levélszekrényhez való hozzáférés így például kulcs, kapukód beszerzésének biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeresse 
- az Előfizetés megszűnése esetén egy évig új előfizetési ajánlattal megkeresse. 

3.10 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, ügyfélként kezelje. A Kiadó és a Terjesztő az Előfizető adatait harmadik félnek – külön erre utaló rendelkezés vagy nyilatkozat hiányában - nem adhatja át. Nem minősül adattovábbításnak, amennyiben a Kiadó az Előfizető (Címzett) adatait az előfizetői szerződés teljesítéséhez szükséges célból adatfeldolgozónak adja át. Az adatfeldolgozók listája az ÁSZF mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatban szerepel.

3.11 Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett újság kiadását időszakosan szünetelteti, vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles erről az Előfizetőt írásban vagy az előfizetett kiadványban értesíteni. Az Előfizető ilyen esetben - választása szerint - jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére, vagy a megváltozott feltétek szerinti kézbesítés elfogadására. Erre vonatkozóan az Előfizető írásban köteles nyilatkozni a Kiadónál.  Amennyiben igénye a visszatérítésre irányul úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását véglegesen megszünteti, az Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére; erre vonatkozó igényét kizárólag a Kiadóval szemben érvényesítheti. 

3.12. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nem lehet sem előfizető, sem Címzett. Az ilyen adatok kezelését – egyedi promóciós akciók kivételével, amelyekre külön szabályzat vonatkozik - a Kiadó kizárja. Amennyiben bármely jel arra utalna, hogy a megrendelést cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy adta, a megrendelést és a hozzá kapcsolódó személyes adatokat töröljük. Egyedi promóciós akció (például az Előfizetők gyermekeinek megajándékozása, családi programok esetén a gyermekek, hozzátartozók köszöntése) ettől eltérhet. 

4. Az előfizetői jogviszony megszűnése

Az Előfizetés megszűnik:
1. a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az
automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba
2. az előfizetett időszaki kiadvány kiadásának megszűntetésével, illetve megszűnésével
3. az Előfizető elhalálozása esetén
4. az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén
5. az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt, a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható.

A jogviszony a fenti 4.1. pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a 4.2. pont esetében az adott időszaki kiadvány kiadásának megszűnésével, a 4.3. és 4.4 pontok esetében a vonatkozó írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követően szűnik meg.

Amennyiben a jogviszony a 4.2. pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni. 

5. Az Előfizetési díj

5. 1 Az előfizetési díj megfizetése történhet:
- készpénzben (a Terjesztő felhatalmazott képviselőjénél, illetve más a Kiadó által megjelölt helyszíneken);
- készpénz-átutalási megbízással (csekken);
- folyószámláról átutalással.
 
5.2 Az előfizetési díjak megfizetésének határideje az alábbiak szerint alakul (azaz a Kiadó az alábbiakban megjelölt időponttól vállalja az előfizetett időszaki kiadvány kézbesítését): 
 a) A Kiadó az Előfizetés létrejöttét követő 10 munkanap után az Előfizető által kért lapszámtól kezdődően kézbesíti a lapot. 

5. 3 Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által az alábbi esetben kerülhet sor:
a) az időszaki kiadvány megszűnése esetén. 

6. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítése

6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő ez előfizetett időszaki kiadványt a levélszekrénybe kézbesíti. A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani:
– kertes ház esetén a telek - cím szerinti - bejáratánál;
– többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön 
– lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
– egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja.
Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért. 
A 6.1. pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy - amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett - nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel. 

6.2 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja az időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését. 

6.3. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó
megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal. 

6.4 Kézbesítési határidők

A Képmás családmagazinban megjelentetett, a megjelenés napjaként feltüntetett nap.
 

7. Reklamáció 

7.1 Kiadó vállalja, hogy az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. 

7.2 A fentiek szerinti ügyfélszolgálat az alábbiakon érhető el: 
Személyesen munkanapokon: 9-12-ig és 15-17-ig, a 1012 Budapest, Logodi u 44/D.
Telefon: 06/1-365-1414, e-mail: elofizetes@kepmas.hu, Fax: 06/1-365-1415

7.3 Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 5 munkanapon belül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap.
 

8. Záró rendelkezések

8.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő
megismerheti a Kiadónál, illetve a kiadó honlapján (www.kepmas.hu) közzétéve. 

8.3 Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 10 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza olyan módon, hogy mind a változást, mind az új, egységes szerkezetű ÁSZF szövegét internetes honlapján (www.kepmas.hu) közzéteszi.
 
8.4 Az időszaki kiadvány megrendelésével (illetőleg amennyiben a Címzett és az Előfizető nem azonos, az első kapcsolatfelvétel során tett nyilatkozattal) az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 
8.5 A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben a hatályos magyar jogszabályi rendelkezései az irányadók.

8.6 Jelen ÁSZF 2016. január 1. napján lép hatályba és a 2016. január 1. napját követően létrejött előfizetési jogviszonyokra vonatkozik.

Képmás 2002 Kft. – 1012 Budapest, Logodi u. 44/D.
Tel./fax: 06/1-365-1414 vagy 06/1-365-1415 – elofizetes@kepmas.hu – kepmas. hu